Terms and conditions

Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan Nordfjell Collection (nedan ”Leverantören”) och den Part (nedan ”Kunden”) som beställt en eller flera av Leverantörens varor enligt vad som framgår nedan. Leverantören och Kunden benämns nedan vad för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Avtalet mellan Parterna består av:

 1. Den orderbekräftelse som skickats av Leverantören samt
 2. Leverantörens allmänna villkor

Ovannämnda avtalshandlingar benämns nedan ”Avtalet”. Vid motstridighet mellan avtalshandlingarna gäller dessa enligt ovan angiven ordning. Genom att beställa Leverantörens varor godkänner du dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dem. För att få handla hos oss måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att annullera en beställning av en person som har uppgivit felaktiga personuppgifter.

2. Hantering av personuppgifter och cookies

Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter när du registrerar ett konto hos oss för att använda vår tjänst. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer

Leverantören är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Leverantören är ansvarig för att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras för att skydda personuppgifterna.

Ändamålet med vår hantering av personuppgifter är att:

 1. Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
 2. Tillhandhålla och administrera din beställning av varor från oss.
 3. Ge dig information eller direktmarknadsföring via e-post eller telefon.
 4. Förebygga och begränsa missbruk av tjänsten.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter våra användare.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i dessa allmänna villkor, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke.

Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i dessa allmänna villkor.

Du har rätt att begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

På vår site använder vi så kallade cookies, en liten textfil som sparas i din dator när du besöker webbplatsen. Detta görs för att identifiera webbläsare som unika användare, och för att öka användarvänligheten på sidan. Cookies möjliggör också att avtalsflödet ”kommer ihåg” dina val i varje steg.
Genom cookies kan vi också se hur många som besöker webbplatsen och föra statistik över detta.

Cookiesfilerna är små och sparas på hårddisken på din dator. Om du vill kan du välja att stänga av möjligheten för cookies i din webbläsare. Detta görs via säkerhetsinställningarna i den webbläsare du valt. Om du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten av webbplatsen fungera sämre. Du kan också radera sparade cookies-filer i din dator.

3. Leverans, orderbekräftelse och försening

Nordfjell Collection förbehåller sig rätten att ta betalt av dig redan i samband med din beställning, detta görs via fakturering.

Femtio (50) procent av beloppet faktureras innan produktionsstart. När denna faktura är betald påbörjas produktionen av varan. Resterande femtio (50) procent av samt kostnaden för frakt och emballage faktureras vid leverans.

Varan ska anses vara levererad till Kunden vid den tidpunkt då varan gjorts tillgängligt för Kunden.

Vid leverans av varan åligger det Kunden att kontrollera emballaget och varan utan dröjsmål. Kunden får inte åberopa fel i varan, om kunden inte lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation) utan dröjsmål efter det att köparen upptäckte felet eller hade bort upptäcka det.

Om leverans infaller efter avtalad leveransdag på grund av omständighet som är hänförlig till Leverantören ska Leverantören anses vara i försening. Vid sådan försening ska Leverantören begränsa och minimera Kundens olägenhet av förseningen.

Leverantören svarar inte för försening som beror på Kunden, omständighet hänförlig till Kunden eller om förseningen beror på en omständighet hänförlig till någon underleverantör.

Om försening orsakas av sådan omständighet ska Leverantören äga rätt till skälig framflyttning av avtalad leveransdag samt ersättning för merkostnader skada (direkt såväl som indirekt) och kostnader som Leverantören orsakas på grund av förseningen.

Vi levererar endast till adresser inom Sverige. Vid leveranser till mindre öar utan fasta broförbindelser levererar vi till den kajplats på fastlandet så nära ön som möjligt. Kontakta oss om du har frågor om sådan leverans. Gotland och Öland omfattas inte av detta undantag.

4. Pris och betalning

När du beställer en vara gäller det priset som vi visar på webbutiken eller som du får via mail vid din förfrågan. Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive lagstadgad mervärdeskatt.

Fraktkostnaderna är inte inkluderade i priset utan tillkommer separat. När du gör din beställning meddelas kostnaden för frakt.

Tillämpliga priser och avgifter framgår av orderbekräftelsen. Alla belopp är angivna i SEK inklusive moms. Om inte annat överenskommits ska Leverantören fakturera Kunden varvid betalning ska erläggas av Kunden senast 10 dagar efter fakturadatum.

Leverans av varan sker normalt 4-6 veckor efter att beställning av varan skett genom att betalning erlagts. Uppgivna leveranstider är ungefärliga och avser tiden från det att vi mottagit betalning av produkten och bekräftat din order till dess att din vara skickas från vår produktion. Nordfjell Collections produkter beställs och produceras efter beställning och finns inte i lager, leveranstiderna normalt 4-10 veckor från det att fakturan är betald och beställningen bekräftad i orderbekräftelsen, om inte annat leveransdatum har avtalats.

Vid försenad eller bristande betalning från Kunden äger Leverantören rätt att tillämpa påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag. Därutöver är Leverantören berättigad till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om full betalning inte mottagits inom 30 dagar från den dag då Leverantörens fordran förföll till betalning äger Leverantören därutöver rätt att: (i) omedelbart avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, och/eller (ii) säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt göra gällande övriga sanktioner enligt Avtalet.

5. Köparens rätt vid fel i varan

Vid beställning av vara ansvarar köparen för de uppgifter denne lämnat. Sådana uppgifter omfattar bl.a. varans art, mängd och nödvändiga måttangivelser. Köparen får inte som fel åberopa en omständighet som köparen måste antas ha känt till vid köpet.

Säljaren bär inget ansvar för fel i varan på grund av att av köparen uppgiven beställningsinformation, såsom den framgår av upprättad orderbekräftelse, är bristfällig eller felaktig. Säljaren ansvarar heller inte för att kontrollera riktigheten av köparen uppgiven beställningsinformation.

6. Ansvar för fel på varan

Säljaren reserverar sig för att färgåtergivningen i bilden på varan kan komma att skilja sig åt från verkligheten.

Nordfjell Collection strävar efter att all information och uppgifter som visas på vår webbplats, www.nordfjellcollection.se och webbutiken ska vara korrekta. Det kan dock i vissa undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter. Vi reserverar oss för felaktigt angivna prisuppgifter, felaktiga uppgifter om lagersaldo, att varan är slutsåld, felskrivningar eller feltryck i produktbeskrivningar eller annan felaktig information om varan på vår webbplats. Nordfjell Collection förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga uppgifter.

Leverantörens ansvar för att avhjälpa fel på varan gäller inte om (1) Kunden godkänt orderbekräftelse avseende Varan; (2) avhjälpandet skulle medföra olägenhet eller kostnader för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden eller (3) Kunden inte reklamerat felet inom 10 dagar från det att den Vara som varit behäftad med fel levererades.

6.1 Transportskada

Var noga med att kontrollera din vara direkt vid mottagandet. Eftersom transportskador kan gälla både synliga och dolda skador är det viktigt att du tar bort emballaget och inspekterar dina varor noggrant om det finns några yttre eller inre skador på emballage, kartonger eller annan förpackning som varorna är förpackade i. Transportskador ska noteras på fraktsedel i samband med att varan kvitteras. Kontakta oss omedelbart om emballage och och/eller varan är skadad. Observera att en notering av yttre skada måste anges på fraktbolagets fraktsedel i samband med att leverans och kvittens sker. Be chauffören att även göra en notering om skadan på din kopia av fraktsedeln. Var noga med att spara fraktsedlar och dem tillgängliga vid skadeanmälan.

För att kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt behöver du lämna ditt service- eller ordernummer.

Du får inte använda den skadade produkten och var noga med att behålla originalemballage.

Vi ser gärna att du kompletterar din skadeanmälan med fotografier för att vi på ett bättre sätt ska kunna hjälpa dig.

7. Ingen ångerrätt vid köp

Eftersom varan är skapad för Kunden vid köptillfället, baserat på Kundens val, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2:11 Distansavtalslagen.

Ångerrätten gäller inte beställningsvaror, med vilket menas varor som vi inte har i vårt lager och därför måste beställas. Ångerrätten gäller endast konsumentköp. Om du handlar i egenskap av näringsidkare på vår webbutik, Nordfjell Collection så gäller inte ångerrätten eller annan konsumentskyddande lagstiftning. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

8. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt, varumärken, patent, bilder, videofilmer, design- och mönsterrättigheter, firmarättigheter, databasrättigheter samt know-how som tillhandahålls eller annars görs tillgängliga för Kunden av Leverantören är och förblir Leverantörens exklusiva egendom.

9. Ansvarsbegränsning

Leverantören lämnar enbart en garanti för varan i de fall tillverkaren lämnat en garanti för varans beskaffenhet.

Leverantören ansvarar inte för skada om inte Kunden skriftligen reklamerat till Leverantören senast 10 dagar efter att Kunden upptäckt, eller bort ha upptäckt, den aktuella skadan eller förlusten.

10. Force Majeure

Part är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Parten inte rimligen kunnat förutse eller råda över. Som befriande omständighet ska bl. a. avses brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, terrordåd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

11. Övrigt

Ingendera Part har rätt att utnyttja den andra Partens namn eller varumärken/logotyper för marknadsföring av produkter och tjänster utan den andre partens samtycke.

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören äger dock rätt att fritt överlåta rätten enligt Avtalet att ta emot betalningar från Kunden utan Kundens medgivande.

Leverantören förbehåller sig rätten att korrigera Avtalet och ansvarar då för att det uppdaterade versionen av Avtalet finns tillgängligt för Kunden.

Avtalet i enlighet med punkt 1 ovan utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

12. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (In English)

1. General

These general terms and conditions apply between Nordfjell Collection (hereinafter “Supplier”) and the Party (hereinafter “Customer”) who has ordered one or more of the Supplier’s goods in accordance with what is set out below.

The Supplier and the Customer are each separately referred to below as “Party” and collectively as “Parties”.

The agreement between the Parties consists of:

 1. The order confirmation sent by the Supplier and
 2. the Supplier’s general terms and conditions

The aforementioned agreement documents are referred to hereinafter as the “Agreement”. In case of any conflict between the agreement documents, they shall apply in the order stated above.

By ordering the Supplier’s goods, you accept these general terms and conditions and undertake to follow them.

In order to shop in our store, you must be 18 years old. We reserve the right to cancel an order by a person who has provided incorrect personal details.

2. Processing of personal details and cookies

By accepting these general terms and conditions you agree to us processing your personal details.

We collect your personal details when you register an account with us in order to use our service. Examples of personal details include name, email address, address, personal or corporate identity number, phone number

The Supplier in the capacity of personal data controller is responsible for the processing of all personal details taking place in accordance with current legislation.

The Supplier is responsible for taking the technical and organisational measures required to protect the personal details.

The purpose of our processing of personal details is to:

 1. Comply with our contractual and legal obligations.
 2. Supply and administer your order of goods from us.
 3. Give you information or direct marketing by email or telephone.
 4. Prevent and limit abuse of the service.

In certain cases, we share information with our cooperation partners to allow them to adapt offers and marketing according to our users.

We will not share, sell, transfer or in any other way release personal details beyond what is stated in these general terms and conditions if we are not liable to do so as a result of a legal obligation or if we have received your consent beforehand.

If there is any suspicion that you may have committed a crime in connection with using the service, information can be released to authorities on request. We can also, after weighing of interests, elect to release information to others if so necessary for preventing crime, or if the information is necessary for clarifying specific disputes regarding advertised objects.

Your personal details are not stored for longer than necessary in order to be able to fulfil the purpose of the processing as they are described in these general terms and conditions.

You have the right to request that we either correct, block or delete personal details in accordance with what is stated in the applicable law.

On our site we use so-called cookies, small text files which are stored in your computer when you visit the website. This is done in order to identify web browsers as unique users, and to increase the user-friendliness on the page. Cookies also allow the agreement flow to “remember” your selections at every step.
By using cookies, we can also see the number of visitors to the website and keep statistics of this.

The cookie files are small and stored on the hard disk in your computer. If you want, you can choose to switch off the option for cookies in your web browser. This is done in the security settings in the web browser you have chosen. If you choose to switch off cookies, the functionality of the website may, however, not work as well anymore. You can also delete stored cookie files in your computer.

3. Delivery, order confirmation and delay

Nordfjell Collection reserves the right to charge you the price of your order already when placing your order, this is done through invoicing.

Fifty (50) percent of the amount will be invoiced before start of production. When this invoice has been paid, production of the goods will begin. The remaining fifty (50) percent and the cost for shipping and packaging will be invoiced on delivery.

The goods shall be deemed to have been delivered to the Customer at the time when the goods have been made available to the Customer.

At the time of delivery, it is the Customer’s responsibility to check the package and goods without delay. The customer cannot invoke defects in the goods if the customer has not provided the seller with notification of the defect (complaint) without delay after the buyer has discovered the defect or should have discovered it.

If delivery falls after the agreed delivery date as a result of circumstances which can be attributed to the Supplier, the Supplier shall be deemed to be in delay. In case of such delay, the Supplier shall limit and minimise the inconvenience caused to the Customer by the delay.

The Supplier shall not be held responsible for any delays caused by the Customer, circumstances attributable to the Customer or if the delay is caused by circumstances attributable to a subcontractor.

If the delay is caused by such circumstances, the Supplier shall have the right to reasonable postponement of the agreed delivery date and compensation for additional costs, damages (direct as well as indirect) and costs incurred by the Supplier as a result of the delay.

We deliver only to addresses in Sweden. For delivery to small islands without permanent bridge connections, we will deliver to the mooring on the mainland nearest to the island. Contact us if you have any questions regarding such delivery. Gotland and Öland are not covered by this exception.

4. Price and payment

When you order an item, the price we display in the web store or which you are given by mail following your enquiry shall apply. All prices are in Swedish kronor (SEK) including statutory VAT.

Shipping costs are not included in the price but will be charged additionally. When you place your order, you will be notified of the cost for shipping.

Applicable prices and fees can be found in the order confirmation. All amounts are stated in SEK including VAT. Unless otherwise agreed, the Supplier shall invoice the Customer whereupon payment shall be made by the Customer no later than 10 days after the invoicing date.

Delivery of the goods is normally made 4-6 weeks after the goods have been ordered by payment having been made. Indicated delivery times are approximate and relate to the time from when we receive payment for the product and confirm your order until your goods are shipped from our production. Nordfjell Collections products are ordered and made to order and are not in stock, delivery times normally 4-10 weeks from the invoice having been paid and the order confirmed in the order confirmation, unless a different delivery date has been agreed on.

In case of delayed or non-payment by the Customer, the Supplier shall have the right to charge a reminder fee and collection fee as according to law. In addition, the supplier is entitled to interest on arrears as according to the Swedish Interest Act.

If full payment has not been received within 30 days from the day when the Supplier’s claim for payment became due, the Supplier shall additionally have the right to: (i) immediately stop provisioning of the Services, and/or (ii) cancel the Agreement with immediate effect and assert any other sanctions as according to the Agreement.

5. The buyer’s rights in case of defective goods

When ordering goods, the buyer shall be responsible for the information he/she provided. Such information includes the goods’ type, quantity and necessary dimensions and measurements. The buyer may not invoke a circumstance as a defect which the buyer must be assumed to have been aware of at the time of the purchase.

The seller bears no responsibility for defects in the goods as a result of order information provided by the buyer, as it appears on the order confirmation drawn up, being deficient or incorrect. The seller also is not responsible for checking the accuracy of the order information provided by the buyer.

6. Liability for defects in the goods

The seller reserves the right for the colour reproduction in the image of the goods being different from that in reality.

Nordfjell Collection strives for all information and details shown on our website, www.nordfjellcollection.se and the web store to be correct. In exceptional cases, however, incorrect details may occur. We reserve the right for incorrectly stated prices, incorrect details about stock on hand, that the item is sold out, miswritings or misprints in product descriptions or other incorrect information about the goods on our website. Nordfjell Collection reserves the right to correct incorrect details.

The Supplier’s responsibility for rectifying faults in the goods does not apply if (1) the Customer has approved order confirmation concerning the Goods; (2) rectification would entail inconvenience or costs to the Supplier which are unreasonably high in relation to the fault’s significance to the Customer or (3) the Customer has not reported the fault within 10 days from that the Goods impaired by fault were delivered.

6.1  Shipping damage

Be careful to check your goods directly when you receive them. As shipping damage can apply both to visible and hidden damage, it is important that you remove the packaging and carefully inspect your goods if there is any exterior or interior damage to wrapping or other packaging which the goods are packed in.

Shipping damages shall be noted down on the consignment note when the goods are signed for. Contact us immediately if the wrapping and and/or the goods are damaged. Note that any exterior damage must be indicated on the shipping company’s consignment note at the time of delivery and receipt. Ask the driver to also note down any damage on your copy of the consignment note. Make sure to keep the consignment notes and have them available when reporting any damage.

In order to allow us to process your case as quickly as possible, you need to provide us with your service or order number.

You must not use the damaged product and make sure to keep the original packaging.

We prefer it if you can supplement your damage report with photographs so that we can better help you.

7. No right to withdraw from purchases

As the goods are created for the customer at the time of purchase, based on the customer’s choice, there is no option for withdrawal after completed purchase, in accordance with 2:11 Swedish Distance Contracts Act.

The right to withdraw does not apply to non-stock goods, by which is meant goods which we do not have in stock and therefore must order. The right to withdraw applies only to consumer purchases. If you shop in the capacity of a businessperson in our web store, Nordfjell Collection, the right to withdraw or any other legislation for the protection of consumers does not apply. Businessperson relates to a natural or legal person who shops for purposes connected to the own business operations.

8. Intellectual property rights

All intangible rights, including but not solely, copyright, trademarks, patents, images, video films, design and pattern rights, business rights, database rights and know-how provided or otherwise made available to the Customer by the Supplier are and remain the Supplier’s exclusive property.

9. Limitation of liability

The Supplier provides warranty for the goods only in case the manufacturer has provided a guarantee for the goods’ quality and condition.

The supplier is not liable for any damage unless the Customer has provided written notification to the Supplier no later than 10 days after the Customer has discovered, or should have discovered, the damage or loss in question.

10. Force Majeure

Either party is exempt from liability for insufficient fulfilment of their contractual obligations if the fulfilment of the obligations is prevented or considerably aggravated by circumstances which the Party could not reasonably be expected to foresee or be in control of. Relieving circumstances include lack of or fault in electricity supply or telecommunications, data virus, data loss, strike, or other labour disputes regardless of the reason for the dispute, natural disaster, lightning strike, fire, sabotage, extreme weather conditions, acts by public authorities, acts of terrorism, new or changed legislation or other public regulations or other similar circumstances.

11. Miscellaneous

Neither Party has the right to utilise the other Party’s name or trademark/logos for the marketing of products and services without the other Party’s consent.

A Party must not transfer all or part of its rights and/or obligations under the Agreement without the prior written consent of the other Party. The Supplier does, however, have the right to freely transfer the right as according to the Agreement and receive payments from the Customer without the Customer’s consent.

The Supplier reserves the right to correct the Agreement and is then responsible for the updated version of the Agreement being available to the Customer.

The agreement in accordance with item 1 above constitutes the Parties’ complete settlement of all issues which the Agreement concerns. All written and verbal commitments and pledges preceding the Agreement shall be replaced by the content in the Agreement.

12. Choice of law and dispute resolution

Swedish law shall apply to the Agreement. Any disputes that arise in connection with this Agreement shall be settled by a general court.